KEYNOTE ADDRESS BY SENIOR MILITARY ADVISER TO EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTION (EEAS)